İŞYERİ SİGORTASI TEKLİFİ

bulutwebsite-com isyeri sigortasi teklifi web sitesi

İşyeri Sigortası Teklifi Al

İşyeri sogrtası, bina, demirbaş eşyalar, makineler, camlar, elektronik eşyalari emtia gibi bir çok değerli malınızı güvenceye alacak bir sigorta çeşididir. Teminatı dileğe göre genişletilebilir. Hırsızlık, grev ve lokavt, deprem, yıldırım, yangın, infilak, fırtına, 3. şahıslara karşı sorumluluk ve su baskınları gibi istenmeyen durumları kapsayabilir. 

İŞYERİ SİGORTASI TEKLİF AL

Gönderiliyor

KVKK Sözleşmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “ RUMELİ SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD.ŞTİ. ”, “RUMELİ SİGORTA ” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1.      Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

2.      Kişisel verilerileriniz; sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuatv kapsamında sigorta teklifleri ve hayat ve bireysel emeklilik sözleşmeleri, poliçe ve sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistan faaliyetleri başta olmak üzere sigorta şirketleri ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde sigorta primlerinin belirlenebilmesi, tahsilat yapılabilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin, avantaj veya kampanyaların sunulabilmesi, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve istatistiksel amaçlarla, 

3.      Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, “RUMELİ SİGORTA ”ne ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve

4.       Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,v RUMELİ SİGORTA ’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve RUMELİ SİGORTA ’nın uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde,  işlenecektir.

 

5.      2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

6.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve AKTARIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME              (AYDINLATMA ) FORMU Doküman No Revizyon No Revizyon Tarihi Yayın Tarihi Sayfa No : KVKK-FO.03 : 00 : -- : 15.03.2019 :1/2 Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; “RUMELİ SİGORTA” tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde; T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; reasürörlere, sigorta ve hayat ve bireysel emeklilik şirketleri ve aracılarına, poliçe ve sözleşme taraflarına, doğrudan ve dolaylı yurtiçi ve yurtdışı topluluk şirketleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere Sigorta Şirketlerine, Şubelerimize ve diğer iştiraklerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aktarılabilecektir.

7.      3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

8.      Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak;  “RUMELİ SİGORTA” Şubeleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, poliçe ve sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta ve hayat ve bireysel emeklilik şirketleri, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilecek ve 

9.      Sigorta poliçeleri ve emeklilik sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel/özel nitelikli kişisel veriler;v merkez ve şubelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmekte ve. 

10.  Kişisel verileriniz, RUMELİ SİGORTA ’nın insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alımv süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmakta ve

11.  Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuatv çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak İşlenmektedir.

12.   4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

13.  Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle1 RUMELİ SİGORTA ’ya başvurarak, 

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verileriniz işleniyorsa,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, 

·         Kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

·         Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınv giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen ( Kanun’un 11. Maddesi ) haklarınıza ilişkin kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “RUMELİ SİGORTA “ ’nın http://www.rumelisigorta.com.tr/ alan adlı internet sitesinde yer alan “ Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak RUMELİ SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD.ŞTİ. Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cd. No: 8 D:14 Esenler/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz,

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde RUMELİ SİGORTA tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin RUMELİ SİGORTA için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.2

1 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından İnci Sigorta’ya daha önce bildirilen ve İnci Sigorta’ nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla İnci Sigorta’ ya iletir.

2 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,

RUMELİ SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD.ŞTİ. tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Veri Sorumlusu

 RUMELİ SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD.ŞTİ.

Sigortacılık Haberleri

08 Nisan 2021
Aksigorta’nın Siber Koruma Sigortası ile İşletmeler Güvence Altında

Dijital teknolojilerin yükselişi ile birlikte artan siber saldırıların maliyetinin 2019 yılında 2 trilyon doları aşması öngörülüyor. Aksigorta, bu tehdit unsuruna karşı Siber Koruma Sigortası

08 Nisan 2021
Sompo Sigorta yerküreye saygı projesinin kapsamını gönüllülük hareketiyle genişletiyor

Sompo Sigorta, iklim krizi konusunda toplumsal ve bireysel farkındalık yaratma hedefiyle geçen yıl başlattığı “Yerküreye Saygı” projesinde yeni bir döneme giriyor. Proje kapsamında Sompo

08 Nisan 2021
Kuveyt Türk, Neova Sigorta’nın hisselerinin tamamını devraldı

Kuveyt Türk, yüzde 7’lik hisseyle ortağı olduğu Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Sigorta’nın yüzde 93’lük hissesini de devralarak şirketin yeni sahibi oldu.

11 Haziran 2019
‘Sompo Mobilo’ ile Hayat Daha Kolay

Sompo Japan Sigorta, geliştirdiği yeni mobil uygulaması ‘Sompo Mobilo’ ile müşterilerine hızlı hasar ihbarı, hasar süreçlerini takip edebilme ve ödemesi, uçtan uca poliçe satın alabilme,

08 Nisan 2021
Quick Sigorta %100 Online Kefalet Ürününe PSM’den İnovasyon Ödülü

Ödeme Sistemleri dergisi (PSM) tarafından her yıl düzenlenen PSM AWARDS yarışmasında Quick Sigorta bu yıl “%100 Online Kefalet Sigortası” uygulaması ile İnovatif Ürünler Kategorisinde

08 Nisan 2021
Sompo Sigorta tüm salgın hastalıkları kapsamına aldı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) alanında sektörün öncü şirketlerinden Sompo Sigorta, Kovid-19’un yanı sıra gelecek dönemde ortaya çıkabilecek tüm salgın hastalıkları da teminat

Şimdi Ara Canlı Yardım